ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Musíme Vás informovat o způsobu jakým nakládáme s Vašimi osobními údaji, a to podle GDRP, tj. Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR).

Prosíme, věnujte těmto informacím pozornost.

 

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Tyto zásady pro zpracování osobních údajů se týkají návštěvníků webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.miminovkrabici.cz (dále také jen „portál“).

Správcem vašich osobních údajů jsme my, to znamená společnost Kafejo, s.r.o., IČ 04262191 se sídlem Liberec X-Františkov, Řídkého 229/6, sp.zn. C 48954 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, nejsme plátcem DPH, jednající paní Nikolou Slavíčkovou Petrákovou, nar. 17.9.1985. Zpracováváme osobní údaje návštěvníků portálu a zákazníků (dále také jen „návštěvník“ anebo „subjekt údajů“).

Pověřence pro ochranu osobních údajů jsme nejmenovali.

Zpracování vašich osobních údajů provádíme my, a to v našem sídle jednotlivými pověřenými zaměstnanci. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Vynakládáme veškeré úsilí k tomu, aby bylo při využívání jejích služeb vaše soukromí chráněno.

Nemáte povinnost nám osobní údaje poskytnout, nicméně jejich poskytnutí je nutné k tomu, abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu. Osobní údaje vyžadujeme právě pouze pro naše potřeby.

 

II. OSOBNÍ ÚDAJE

Zpracovává osobní údaje, které nám poskytnete, a to:

 • osobní údaje zadané v rámci vyplnění objednávkového formuláře (zejména jméno, příjmení, adresu, email, telefon aj.),
 • informace o obsahu objednávky,
 • informace o realizované platbě (informace o datu a výši úhrady ceny vč. informace o účtu, ze kterého byla cena uhrazena. Neshromažďujeme údaje o platební kartě, prostřednictvím které hradíte cenu.),
 • obsah veškeré vzájemné elektronické komunikace vč. elektronických adres (např. obsah emailové komunikace ve věci Vašich dotazů, odstoupení od již uzavřených smluv apod.).

Automaticky zpracováváme následující osobní údaje:

 • IP adresu,
 • datum a čas přístupu na portál,
 • informace o Vašem internetovém prohlížeči a jeho operačním systému a jazyka,
 • informace o Vašem chování v portálu, např. o odkazu na webovou stránku, na kterou jste vstoupili jako první, jaké webové stránky portálu jste navštívili, jak dlouho jste se na nich zdržel a jaké zboží jste zobrazili.

 Osobní údaje zpracovává sami. Třetím osobám poskytujeme Vaše osobní údaje návštěvníků v případech:

 • využívání služeb odborníků v oblasti účetnictví a daní,
 • využívání služeb odborníků z oblasti marketingu,
 • využívání služeb odborníku z oblasti práva a advokacie,
 • využívání služeb třetích stran, a to služeb společnosti Alphabet Inc. (služby Google jako zejména Google analytics),  Facebook, Inc. (služby facebook.com, Instagram.com).

 

III. COOKIES

Nad rámec osobních údajů zpracováváme cookies. Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které portál odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňují portálu zaznamenat informace o Vaší návštěvě za účelem usnadnění Vaší další návštěvy. Cookies umožňují lepší a příjemnější využití a návštěvu portálu, neboť se jejich prostřednictvím ukládají uživatelské předvolby aj.            

Správce může využívat následující soubory cookies:

 • technické cookies využívané k správné funkcionalitě portálu (pomáhají zajistit správnou funkčnost stránky a správné fungování a zobrazování vložených videí a sociálního obsahu);
 • dočasné cookies se ukládají pouze dočasně během relace prohlížení a jsou vymazány z vašeho zařízení po zavření prohlížeče a umožňují optimalizovat aktivity návštěvníka na portálu;
 • trvalé cookies, které se ukládají na předem určenou dobu a nejsou vymazány po zavření prohlížeče. Tyto jsou využívány k optimalizaci aktivity návštěvníka v případě opakovaných přístupů na portálu. Umožňují identifikovat zařízení návštěvníka a přizpůsobit portál jeho potřebám;
 • marketingové cookies, využívané k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti stránek.

Spravovat využití souborů cookies můžete prostřednictvím svého prohlížeče. Zpravidla je možné soubory cookies mazat, blokovat anebo zcela zakázat jejich použití. V případě, že zakážete či omezíte soubory cookies, některé funkce portálu Vám nemusí být dostupné.

Soubory cookies jsou využívané také k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti portálu.

 

IV. DŮVODY SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobní údaje zpracovává z těchto důvodů:

 a. realizace účelu portálu

Správce zejména shromažďuje osobní údaje za účelem plnění smluvních závazků s návštěvníky portálu. Za tímto účelem musí správce disponovat údaji o druhé straně smlouvy, které mu umožňují plnit právní povinnosti, zejména dodat zboží aj.

 b. komunikace s návštěvníky portálu

Osobní údaje správce shromažďuje a zpracovává i tehdy, pokud se na správce obrátí návštěvník portálu s dotazem či s připomínkou, které má správce zodpovědět, popřípadě pokud správce z důležitých důvodů potřebuje komunikovat s návštěvníkem (např. v případě vyřizování reklamace aj.).

 c. zabezpečení funkcionality uživatelských účtů

Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje také z důvodu umožnění funkcionality uživatelských účtů, které mají usnadnit návštěvníkům využívání služeb portálu. Návštěvník má možnost údaje uvedené v rámci uživatelského účtu měnit.

 d. optimalizace funkcionality portálu

Správce zpracovává a shromažďuje osobní informace také za účelem optimalizace funkcionality celého portálu. Jedná se o údaje o chování návštěvníků na portálu a obsahu jejich objednávek. Tyto údaje správce využívá k nabízení relevantního zboží konkrétnímu zákazníkovi a usnadnění a zpříjemnění uživatelského pohybu v portálu.

 e. ochrana práv správce

Správce shromažďuje a zpracovává informace také za účelem ochrany vlastních práv a vymáhání nároků vyplývajících z právních vztahů, do kterých správce a návštěvníci vstupují prostřednictvím portálu.

 

V. PRÁVNÍ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme na základě:

 a. uzavření a plnění smlouvy

Provozujeme portál za účelem uzavírání smluv. Abychom byli schopni uzavřít smlouvu prostřednictvím portálu a následně plnit své povinnosti z uzavřených smluv, je nezbytné, abychom disponovali Vašimi osobními údaji návštěvníků.

 Z uvedeného důvodu shromažďujeme a zpracováváme zejména:

 • jméno a příjmení,
 • adresu,
 • emailovou adresu,
 • informace o obsahu objednávky.

  b. oprávněných zájmů správce

Provozujeme portál v rámci své podnikatelské činnosti, přičemž usilujeme o to, aby byl portál pro návštěvníky uživatelsky přívětivý a nabízel zboží, které bude návštěvníka zajímavé.

Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje také pro účetní a daňové účely, statistické účely, zobrazování reklam, rozvoj a správu portálu, zamezení podvodům a zajištění bezpečnosti portálu a informací.

Z uvedeného důvodu shromažďujeme a zpracováváme zejména:

 • informace o chování návštěvníka na portálu,
 • soubory cookies,
 • jméno a příjmení,
 • adresu,
 • emailovou adresu,
 • informace o obsahu objednávky.

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně.

 

VI. DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností z právního vztahu, tedy minimálně po dobu trvání povinností z uzavřené smlouvy. Osobní údaje návštěvníků uchováváme po dobu 5 let od uzavření smlouvy.

Určité údaje jsme povinni uchovávat po dobu delší než 5 let, přičemž tato povinnost vyplývá z obecně závazných předpisů. Takovým případem je například povinná archivační doba účetních dokladů.

 

VII. VAŠE PRÁVA

 Návštěvník portálu má jako subjekt osobní údajů následující práva:

  a. právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům

Na Vaši žádost Vám vydáme potvrzení, zda osobní údaje týkající, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány. V případě zpracování máte právo také na informace vymezené čl. 15 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/ 679 (dále také jen „GDPR“). Informace Vám předáme bez zbytečného odkladu. V takovém případě máme nárok na přiměřenou úhradu, která nebude převyšovat nezbytné náklady na poskytnutí informace.

 b. právo na opravu

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 c. právo na výmaz

Má právo požádat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se Vás týkají, a my máme povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat. Výmaz je možný, pokud již osobní údaje nejsou potřebné pro naplnění účelu zpracování, neexistují oprávněné důvody pro zpracování nebo osobní údaje byly zpracovány protiprávně. O přesném rozsahu práva na výmaz informuje čl. 17 GDPR.

 d. právo na omezení zpracování

Máte právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů, a to v případech vymezených v čl. 18 GDPR.

 e. právo na přenositelnost osobních údajů

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil.

 f. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

 Subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku vůči zpracování osobních údajů, které jsou zpracovány pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 g. právo požadovat vysvětlení

Máte právo po nás požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy.

h. právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Jestliže pochybujete o tom, že plníme své povinnosti vyplývající z příslušných právních předpisů stran ochrany osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Ze stejného důvodu se můžete obrátit přímo na nás, a to prostřednictvím emailu info@miminovkrabici.cz

Veškerá práva (kromě práva obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů) je možné realizovat prostřednictvím emailu info@miminovkrabici.cz.

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 7.11.2022.

Zpět do obchodu