OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZE DNE 7.11.2022

podle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Abychom podmínky zbytečně nenatahovali a aby byly přehlednější, budeme v nich používat zkratky a budeme označovat:

 • všeobecné obchodní podmínky zkratkou „VOP“,
 • smlouvu o koupi dětského boxu „smlouva“,
 • webové rozhraní umístěné na webové stránce www.miminovkrabici.cz zkratkou „náš web“,
 • zboží, kterým je dětský box, zkratkou „zboží“,
 • kupní cenu zboží zkratkou „cena“.

 I. ZÁKLADNÍ UJEDNÁNÍ

Abychom upravili naše i Vaše práva a povinnosti, která vzniknou, pokud se prostřednictvím našeho webu dohodneme na uzavření smlouvy o koupi zboží mezi prodávajícím (to jsme my – společnost Kafejo, s.r.o., IČ 04262191 se sídlem Liberec X-Františkov, Řídkého 229/6, sp.zn. C 48954 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, nejsme plátcem DPH, jednající paní Nikolou Slavíčkovou Petrákovou, nar. 17.9.1985, email info@miminovkrabici.cz, a kupujícím (to jste Vy), vydali jsme VOP, kterými se náš vztah bude řídit. Pokud s námi smlouvu uzavřete, prohlašujete, že jste se s VOP seznámili.

V případě uzavření smlouvy máme povinnost Vám dodat zboží a Vy máte povinnost uhradit kupní cenu.

Upozorňujeme předem, že pokud jste s námi uzavřeli smlouvu jako spotřebitel, to znamená mimo rámec Vaší podnikatelské činnosti, můžete odstoupit od uzavřené smlouvy ve smyslu ust. § 1829 zák. č. 89/2012 Sb. ve lhůtě 14 dnů od obdržení zboží.

 

 II. INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

Než společně smlouvu uzavřeme, musíme Vám sdělit některé informace:

 • náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby, to znamená, že cena internetového i telefonického připojení se řídi podle podmínek operátora kupujícího, my si neúčtujeme žádné další poplatky;
 • požadujeme úhradu kupní ceny předtím, než Vám zboží dodáme;
 • veškeré ceny na našem webu jsou uváděny včetně DPH, jelikož nejsme jeho plátci, a včetně veškerých poplatků stanovených zákonem;
 • zboží Vám dodáme prostřednictvím přepravní služby nebo osobním odběrem. Za dodání je potřeba uhradit jeho cenu, která je vždy uvedena v objednacím formuláři na našem webu. Vždy tedy víte, kolik bude dodání prostřednictvím Vámi zvoleného způsobu stát;
 • jak jsme už uvedli v článku I., máte právo od uzavřené smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů ve smyslu ust. § 1829 zák. č. 89/2012 Sb.;
 • smlouvu uzavíráme v českém jazyce. Bude uložena v našem elektronickém archivu, ale jako kupující nemáte do našeho elektronického archivu přístup;
 • nejsme vázáni žádnými kodexy chování.

 

III. INFORMACE O ZBOŽÍ A CENÁCH

Prostřednictvím našeho webu nabízíme zboží, kterým jsou boxy pro děti s textilní výbavou, případně i příslušenství boxů. Veškeré zboží je uvedené a specifikované v obchodní prezentaci zboží na našem webu, a to včetně informace o ceně zboží a jeho hlavních parametrech.

Ceny jsou uvedené v korunách českých a jsou konečné a nebudou navyšovány o další poplatky. K ceně bude připočtena toliko cena za zvolený způsob dodání zboží. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě.

Pokud poskytujeme jakékoli slevy, zpravidla není možné kombinovat více slev, nedohodneme-li se jinak.

 

IV. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Pokud máte zájem o koupi zboží, můžete si prohlížet obchodní prezentaci zboží na našem webu, přičemž tato prezentace se zboží se nepovažuje za nabídku, vybrat si zboží, počet kusů, způsob platby a doručení a prostřednictvím košíku na našem webu a objednacího formuláře zaslat poptávku na koupi zboží, to znamená vytvořit objednávku.

Před odesláním objednávky je Vám umožněno kontrolovat a měnit údaje, které jste do objednávky vložili. Objednávku nám odešlete kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“. Údaje uvedené v objednávce považujeme za správné. Pokud by v objednávce chyběly některé vyžadované údaje, popřípadě byly údaje zjevně nesprávné, je objednávka neplatná.

Pokud po odeslání objednávky a úhradě ceny zjistíte, že jste uvedli nesprávné údaje, můžete nás kontaktovat prostřednictvím emailové adresy a požádat o změnu.

Po obdržení objednávky:

 • Vás vyzveme k úhradě ceny a případných nákladů na dodání zboží,
 • Vám zašleme potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou jste zadali.

Okamžikem, kdy bude uhrazena kupní cena a současně Vám bude odesláno potvrzení o obdržení objednávky, je uzavřena smlouva.

Objednávku můžete zrušit, dokud Vám není odesláno oznámení o přijetí objednávky. 

V případě, že došlo ke zjevné chybě na naší straně při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni Vám dodat zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Vám bylo zasláno potvrzení o obdržení objednávky a že jste uhradili kupní cenu. O chybě Vás informujeme bez zbytečného odkladu a zašleme Vám na Vaši emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí, které nám zašlete.

 

V. PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Zboží bude dodáno prostřednictvím:

 • osobního odběru V Brně
 • doručením prostřednictvím vybraného dopravce na adresu, kterou jste uvedli v objednávce.

Náklady na balení a doručení zboží, které označujeme společně jako náklady na dodání, se liší podle Vámi zvoleného způsobu dodání.

Cenu včetně nákladů na dodání je možné uhradit prostřednictvím bankovního převodu v souladu s potvrzením o obdržení objednávky.

Jiný způsob úhrady ceny není možný. Za úhradu považujeme okamžik, kdy budou finanční prostředky připsány na náš účet.

Vybraný způsob úhrady ceny a nákladů na dodání zboží je závazný a lze ho změnit pouze na základě vzájemné dohody.

Vystavíme Vám daňový doklad, který Vám dodáme prostřednictvím Vaší emailové adresy v elektronické podobě, s čímž souhlasíte.

 

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Jak jsme Vás informovali, máte právo odstoupit od uzavřené smlouvy ve lhůtě do 14 dnů od dodání zboží, a to bez uvedení důvodu.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musíte odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Pro odstoupení od kupní smlouvy můžete využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy, který je přílohou těchto VOP.

Odstoupení od kupní smlouvy můžete doručit na náš email, případně adresu našeho sídla. Preferujeme doručení emailem. Přijetí odstoupení Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme.

V případě, že jste od smlouvy odstoupili, jste povinni nám vrátit zboží do 14 dnů od obdržení potvrzení o přijetí odstoupení od smlouvy. Nesete náklady spojené s navrácením zboží. My Vám bez zbytečného odkladu vrátíme celou cenu zboží včetně nákladů na dodání, které jsme od Vás přijali. Pokud jste ale zvolili jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátíme Vám pouze náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Zboží musíte vrátit nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu.

 My jsme oprávněni odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. V takovém případě Vás bezodkladně informujeme prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátíme ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které jsme od Vás přijali.

 

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMACE

Ačkoli se snažíme naši práci dělat co nejlépe a vždy dodat zboží, které bude bez vad a se kterým budete spokojení, může se stát, že se něco pokazí a zboží bude vykazovat vady. Pro tyto účely Vás chceme informovat o právech, které v takovém případě máte. Určitě ale budeme rádi, pokud se nám společně podaří si věc vysvětlit a domluvit na řešení situace.

Zboží je bez vad, pokud Vám je dodáno v ujednaném množství, jakosti a provedení, bez jakýchkoli právních vad, a pokud se hodí k účelu, ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá. Pokud si vymíníte zvláštní vlastnosti zboží a my je výslovně akceptujeme, je zboží bez vad, pokud má i vymíněné vlastnosti.

V případě, že smlouvu neuzavřete v rámci Vaší podnikatelské činnosti a vada se projeví v prvních 6 měsících od dodání zboží, má se za to, že zboží mělo vadu již při dodání. Zboží je možné reklamovat ve lhůtě 24 měsíců od jeho dodání.

Neposkytujeme žádnou další záruku za vady, která by rozšiřovala naši odpovědnost za vady nad rámec zákona.

Vady zboží mohou být podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy. O podstatné porušení smlouvy se jedná v případě, že byste smlouvu neuzavřeli, pokud byste vadu při uzavírání smlouvy předvídali. V ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.

Podle toho, zda vada představuje podstatné nebo nepodstatné porušení smlouvy, se liší Vaše práva. Je-li vada podstatným porušením smlouvy, máte dle své volby právo na:

 • odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
 • odstranění vady opravou zboží,
 • přiměřenou slevu z ceny, nebo
 • odstoupení od smlouvy.

Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, máte právo na:

 • odstranění vady opravou zboží,
 • přiměřenou slevu z ceny.

Právo na odstranění vady opravou, přiměřenou slevou z ceny nebo na odstoupení od smlouvy máte bez ohledu na charakter vady, pokud nemůžete zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

Jakoukoli vadu nám musíte ale oznámit bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Pokud to neuděláte, nemáte právo odstoupit od smlouvy.

Reklamaci nám můžete doručit osobně nebo písemně na adresu našeho sídla, ale budeme nejraději, když ji pošlete elektronicky prostřednictvím emailu info@miminovkrabici.cz

Abychom mohli reklamaci řádně vyřídit, prosím, uveďte:

 • datum uplatnění reklamace,
 • Vaši identifikaci a identifikaci smlouvy (jméno, příjmení a korespondenční adresu, číslo smlouvy, pokud je k dispozici, popřípadě číslo obdržené faktury),
 • popis toho, proč si myslíte, že je zboží vadné, který by měl být dostatečně přesný, abychom mohli vady ověřit,
 • jaký způsob vyřízení reklamace preferujete.

Spolu s uplatněním reklamace nám musíte předat reklamované zboží, pokud to jeho povaha umožňuje. Musíme nám také poskytnout řádnou součinnost, to znamená dostatečně popsat vadu, umožnit vyzkoušení a kontrolu věci apod.

Po uplatnění reklamace Vám vydáme potvrzení o tom, kdy jste reklamaci uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký jste si zvolili způsob vyřízení reklamace.

Reklamaci vyřešíme v co nejkratší lhůtě od jejího obdržení, ale nejpozději do 30 dnů. Pokud náhodou nebudeme schopni v této lhůtě reklamaci vyřídit, tuto skutečnost Vám sdělíme a domluvíme se na jiné lhůtě. O vyřízení reklamace Vás budeme bezodkladně informovat.

V případě, že bude zboží opravdu vadné a pokud jste smlouvu uzavřeli mimo svoji podnikatelskou činnost, máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. O proplacení nákladů musíte požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

 

VIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Veškerá ujednání mezi námi a Vámi se řídí právním řádem České republiky, a to i tehdy, pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Ujednání VOP je nedílnou součástí smlouvy.

Veškerou písemnou korespondenci si můžeme vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty – emailu.

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

Znění VOP můžeme měnit či doplňovat. Tímto ujednáním ale nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line, nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr, je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa http://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

K činnosti jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 7.11.2022

 

 

FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Zpět do obchodu